Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
BA BE BI BL BO BR BU
терминов: 28 страница 1 из 2
BACKGROUND
( 1. n фон, фон на картина | background image фон | 2. adj ОС фонов, с нисък приоритет | background task фонов процес | background process фонов процес)
BACKUP
( 1. n резерв | backup file резервен файл (сравни с archived file) | 2. v правя резерв, резервно копие)
BANDWIDTH
( n ширина (на канала) | пропускателна способност)
BAR
( n лента | menu bar лента с менюта | title bar заглавен ред, заглавна лента (на прозорец) | progress bar лентов индикатор | property bar лента за характеристиките | scroll bar лента за Далее…
BATCH
( adj пакетен | batch processing пакетна обработка)
BENCHMARK
( n еталонен тест | (програма -) скоростомер)
BINARY
( adj двоичен | binary file двоичен файл)
BITMAP
( 1. n побитова карта, бит-карта, побитово изображение | растерно изображение, растер | 2. adj растерен (шрифт, графичен формат))
BLOCK
( 1. n блок | block diagram блок-схема | block device блоково устройство | 2. n блокирам (процес) | blocked process блокиран процес | блокувам (разпределям в блокове информацията на магнитна Далее…
BLUR
( v замъглявам, разфокусирам (изображение))
BOLD
( adj получер (в bold text, bold characters, също и boldfaced))
BOOKMARK
( n 1. отметка | 2. БД маркер | 3. позиционен маркер, белязка (в Microsoft Word и други програми за текстообработка))
BOOT
( v зареждам (операционната система) | booting начално зареждане | bootstrap самозареждане, начално зареждане)
BORDER
( n 1. рамка, кант | 2. очертание, контур)
BOX
( n ГПИ 1. поле | 2. прозорец | dialog box диалогов прозорец | edit box текстово поле (също и text box) | list box списък (като елемент от ГПИ), списъчно поле | combo box комбинирано поле, Далее…
BRACE
( n фигурна скоба "{" и "}")
BRACKET
( n (кръгла) скоба "(" и ")" | square bracket квадратна скоба "[" и "]")
BREAKPOINT
( n точка на прекъсване, контролна точка)
BRIDGE
( n мост, преходник)
BRIGHTNESS
( n яркост)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11