Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
терминов: 523 страница 1 из 27
ABNORMAL TERMINATION
( v аварийно завършване)
ABORT
( v прекратявам (преждевременно) | прекъсвам)
ABOUT
( adv (в меню) за програмата)
ABSOLUTE
( adj absolute address | абсолютен адрес | absolute code абсолютен код)
ACCENT
( n ударение (`) (не: акцент))
ACCESS
( 1. n достъп | access mode режим за достъп | access control управление, контрол на достъпа | access time време за достъп | 2. v осъществявам достъп)
ACCESSIBILITY
( adv достъпност)
ACCOUNT
( n вход, досие, номер, име, регистрация, сметка)
ACCOUNTING
( v отчитане)
ACTION
( v действие)
ACTIVE
( adj активен)
ADDRESS
( v адрес | absolute address абсолютен адрес | machine address (=absolute address) машинен адрес)
ADVANCED
( adj 1. напреднал (за потребител) | 2. разширен, допълнителен (за възможности на програма, настройки и т. н.))
ALGORITHM
( n алгоритъм)
ALIAS
( n псевдоним)
ALIASING
( n стълбичен ефект (назъбване на очертанията при контрастно растерно изображение с НРС) | anti-aliasing заглаждане, премахване на стълбичния ефект)
ALIGN
( v 1. подравнявам текст или графика | 2. подравнявам данни в паметта, така че да започват на кратен на някакво число адрес)
ALLOCATE
( v разпределям (ресурс), заделям (памет))
ALPHANUMERIC
( n буквено-цифров)
AMBIGUOUS
( adj нееднозначен, двусмислен)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11