Словарь, словари, сборник словарей
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
терминов: 523 страница 2 из 27
AMPERSAND
( n амперсанд (&))
ANNOTATION
( n анотация (пояснение на програмен код))
APOSTROPHE
( n апостроф ('))
APPLET
( n аплет, микроприложение)
APPLICATION
( n приложение, приложна програма)
APPLY
( v 1. прилагам | 2. отнасам се)
ARCHIVE
( n 1. архив (дълготрaйно хранилище на информация, при което времето за достъп не е от голямо значение, напр. магнитна лента или .tar.gz файл) | 2. archived file архивен файл, архив (напр. Далее…
ARCHIVER
( n архиватор)
ASCENDING
( adj нарастващ, възходящ | ascending order нарастващ ред)
ASSISTANT
( n помощник)
ASSOCIATION
( n връзка, асоциация)
ASTERISK
( n звездичка (*))
ATTACH
( v прикрепям)
ATTACHMENT
( n приложение (към електронна поща), притурка)
ATTRIBUTE N
( атрибут | качество, свойство)
AUTHENTICATE
( v опознавам | изисквам пълномощия)
AUTHENTICATION
( опознаване, изискване на пълномощия, идентификация, представяне | authentication code опознавателен код | authentication key опознавателен ключ)
AVAILABLE
( adj наличен, достъпен)
BACKGROUND
( 1. n фон, фон на картина | background image фон | 2. adj ОС фонов, с нисък приоритет | background task фонов процес | background process фонов процес)
BACKUP
( 1. n резерв | backup file резервен файл (сравни с archived file) | 2. v правя резерв, резервно копие)
Английско-Болгарский компьютерный словарь, English-Bulgarian computer dictionary Словарь
на заглавную О сайте10 самыхСловариОбратная связь к началу страницы
© 2015

 словарь
  фарфоровые статуэтки мейсен
словарь


словарь
XHTML | CSS
1.8.11